Οργάνωσης επιχειρήσεων

Οργάνωσης επιχειρήσεων

 

Η εκτενής εμπειρία και τεχνογνωσία μας, μας επιτρέπει να εντοπίζουμε γρήγορα τους βασικούς τομείς βελτίωσης και να αναπτύσσουμε βέλτιστες ροές εργασίας και μοντέλα για τη μεγιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Η εμπειρία μας στο σχεδιασμό νέων λειτουργικών μοντέλων, δομών και συστημάτων μέτρησης απόδοσης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, μας παρέχει τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας στην επίτευξη αποτελεσμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους, όπως αυτές διαμορφώνονται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 • Αξιολόγηση δομής και λειτουργικότητας
 • Εντοπισμός δυσλειτουργιών
 • Οργανόγραμμα
 • Ανασχεδιασμός Διαδικασιών
 • Έντυπα
 • Περιγραφές Καθηκόντων
 • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
 • Εσωτερικός Κανονισμός Ελέγχου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 • Ανάλυση συνθηκών και μεγεθών αγοράς
 • Διαδικασίες τμήματος πωλήσεων
 • Στόχοι Πωλήσεων
 • Ανάλυση πωλήσεων, σύγκριση με τους στόχους και ανάλυση αποκλίσεων
 • Έντυπα πωλήσεων
 • Κίνητρα bonus – στόχοι Πωλήσεων
 • Τμηματοποίηση πελατών / προϊόντων
 • Προγραμματισμός επισκέψεων πωλητών
 • Στατιστικά πωλήσεων

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

 • Κώδικας Δεοντολογίας
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης
 • Σύστημα αμοιβών – κίνητρα παραγωγικότητας
 • Συστήματα αξιολόγησης
 • Τεχνικές βελτίωσης ενδο-επιχειρησιακής επικοινωνίας
 • Ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Επενδυτικές αποφάσεις – Αξιολόγηση και Επιλογή
 • Χρηματοδοτικές αποφάσεις – Αξιολόγηση και Επιλογή των πηγών και τρόπων χρηματοδότησης
 • Ταμειακή ρευστότητα και έλεγχος μετρητών
 • Διαχείριση Οικονομικών Κινδύνων

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος