Εξυγίανση Οφειλών Επιχειρήσεων

Η διαδικασία της εξυγίανσης οφειλών είναι ένα καινοτόμο εργαλείο διαχείρισης οφειλών με το οποίο οι επιχειρήσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες – επιτηδευματίες) έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν όλες τις οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές (π.χ. δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, διαχειριστές δανείων, προμηθευτές, εργαζόμενοι).

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

βήματα που προβλέπονται στη διαδικασία της εξυγίανσης οφειλών επιχειρήσεων είναι τα εξής:
1. Επιλογή Εμπειρογνώμονα από τον οφειλέτη, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξυγίανσης Οφειλών Επιχειρήσεων της ΕΓΔΙΧ: σε αυτό το στάδιο, επιλέγεται ένας εξειδικευμένος οικονομικός επιστήμονας, που θα προβεί σε οικονομική ανάλυση της επιχείρησης.

Οι Εμπειρογνώμονες είναι καταγεγραμμένοι σε ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών. Από τις 15.2.2021 έχει συσταθεί το εν λόγω Μητρώο, στο οποίο μπορούν να εγγράφονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατέχουν εξειδικευμένη χρηματοοικονομική εμπειρία σε αναδιαρθρώσεις οφειλών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομολόγων, λογιστών – φοροτεχνικών Α΄ τάξης και ορκωτών ελεγκτών.

2. Αξιολόγηση των παραδοτέων του Εμπειρογνώμονα και ψήφιση του Σχεδίου Συμφωνίας Εξυγίανσης από τους πιστωτές: οι πιστωτές αξιολογούν τα παραδοτέα του Εμπειρογνώμονα και ψηφίζουν υπέρ ή κατά του Σχεδίου Συμφωνίας Εξυγίανσης. Σε αυτό το στάδιο διενεργούνται και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, με σκοπό την εύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης ρύθμισης οφειλών, με την πλειοψηφία των πιστωτών.

Οι οφειλέτες δύναται να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες ενός πιστοποιημένου διαμεσολαβητή, με σκοπό τη δημιουργία μιας εξατομικευμένης και προσωποποιημένης πρότασης ρύθμισης οφειλών (με ενδεχόμενη μερική ρευστοποίηση περιουσίας).

Οι πιστωτές ψηφίζουν ηλεκτρονικά, μέσω της Πλατφόρμας Εξυγίανσης Οφειλών Επιχειρήσεων και με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, η πλατφόρμα παράγει βεβαίωση αποτελεσμάτων. Η διαδικασία θεωρείται επιτυχής, εφόσον υπερψηφίσει η πλειοψηφία των πιστωτών.

3. Υποβολή αίτησης εξυγίανσης στο δικαστήριο και δημοσίευση περίληψης αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας: σε αυτό το στάδιο παρέχεται προστασία του οφειλέτη από τα μέτρα των πιστωτών (δηλ. αναστέλλονται κατασχέσεις και πλειστηριασμοί).

4. Επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης οφειλών από το δικαστή και δημοσίευση δικαστικής απόφασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας από τον οφειλέτη. Μέσω της δικαστικής απόφασης επιβάλλεται η συμφωνία εξυγίανσης οφειλών σε όλους τους πιστωτές (δηλ. ακόμη και σε αυτούς που δεν συμφώνησαν κατά την ανωτέρω ψηφοφορία).

Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας πραγματοποιούνται και οι σχετικές δημοσιεύσεις της:

• Αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
• Αίτησης προληπτικών μέτρων πριν από την κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
• Απόφασης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
• Απόφασης ακύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας!