Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών – Δεύτερη Ευκαιρία

Ρύθμιση οφειλών με δυνατότητα κουρέματος έως 420 δόσεις σε τράπεζες και έως 240 δόσεις στο δημόσιο.

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, προς το Δημόσιο και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Αποσκοπεί να παρέχει στους πιστωτές, λειτουργικό περιβάλλον διαμόρφωσης προτάσεων ρύθμισης των οφειλών του εκάστοτε οφειλέτη, με σκοπό να αποφύγουν τη πτώχευση.

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών παρέχει τη δυνατότητα για την αναδιάρθρωση όλων των οφειλών. Ειδικά για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τίθεται ως ανώτατο όριο δόσεων της ρύθμισης οι διακόσιες σαράντα (240) δόσεις και προς τις Τράπεζες / Διαχειριστές Δανείων οι τετρακόσιες είκοσι (420) δόσεις.

Δικαιούχοι
Δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών, έχουν οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες ακόμα και αν δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πλεονεκτήματα Εξωδικαστικού Μηχανισμού
– Είναι μια διαδικασία κατά την οποία ρυθμίζονται όλες οι οφειλές του Οφειλέτη (Νομικό πρόσωπο ή Φυσικό πρόσωπο). Επίσης, όλοι οι πιστωτές γνωρίζουν τις συνολικές οφειλές, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η συνολική εικόνα και βιωσιμότητα του Οφειλέτη. Με αυτόν τον τρόπο, γνωρίζει κάποιος πιστωτής ότι η ρύθμιση προς εκείνον είναι μέρος μίας συνολικής ρύθμισης, ώστε τελικά ο οφειλέτης να καταφέρει να τηρήσει τις υποχρεώσεις του.

 

– Προβλέπει κούρεμα των οφειλών, μείωση δόσης, μείωση επιτοκίου και επιμήκυνση της αποπληρωμής.

 

– Η διευθέτησή των οφειλών προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων μπορεί να γίνει σε έως 420 δόσεις. Διευκρινίζεται ακόμα ότι έχει ληφθεί ειδική πρόνοια, ώστε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης δανείων για τα οποία έχει παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

 

– Προφυλάσσονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Οφειλέτη, καθώς αναστέλλονται οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και δεσμεύσεις και πλειστηριασμοί στην κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της 1ης κατοικίας, καθώς και της επαγγελματικής στέγης.

 

– Ρυθμίζονται οι οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ως 240 δόσεις, και παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής έως και 75% επί της βασικής οφειλής και έως και 95% επί των προσαυξήσεων.

 

– Αν η πλειοψηφία των πιστωτών έρθει σε συμφωνία, τότε η μειοψηφία υποχρεούται να ακολουθήσει. Ως πλειοψηφία νοείται τουλάχιστον το 60% του ποσού των οφειλών, που πρέπει να περιλαμβάνει το 40% του ποσού των οφειλών οι οποίες έχουν προσημείωση.

Προϋποθέσεις Εξωδικαστικού Μηχανισμού
1) Να μην υπάρχει οφειλή πάνω από το 90% του ποσού των οφειλών μας σε μία τράπεζα / fund.

2) Το συνολικό ποσό οφειλής θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ σε όλους τους πιστωτές μας.

Στόχοι Εξωδικαστικού Μηχανισμού
Οι κατευθύνσεις που έχουν δωθεί σε τράπεζες και στο Δημόσιο/Ασφαλιστικά ταμεία είναι να γίνεται κούρεμα των οφειλών χαμηλότερες δόσεις, χαμηλότερα επιτόκια και επιμήκυνση στην αποπληρωμή.

 

Ειδικά για τις τράπεζες και τα fund η αποπληρωμή μπορεί να φτάσει ως και 35 έτη (240 δόσεις), αναλόγως με την ύπαρξη ή όχι προσημείωσης, ενώ στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία ως 20 έτη (240 δόσεις), αναλόγως με το ποσό που χρωστάμε.

 

Επίσης, γίνεται κούρεμα 90% των τόκων και των προσαυξήσεων στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

 

Όλα τα παραπάνω βασίζονται,

(α) στα περιουσιακά στοιχεία του Οφειλέτη και

(β) στα έσοδα και έξοδα του Οφειλέτη.

 

Η τελική λύση δεν δύναται να είναι γνωστή από πριν, δηλαδή τι ακριβώς πρόταση θα υποβληθεί από τους Πιστωτές. Αυτό αποτελεί ξεχωριστό ζήτημα για κάθε περίπτωση και οι τελικές προτάσεις από τους πιστωτές υποβάλλονται στο τέλος της διαδικασίας. Μάλιστα, οι τράπεζες και τα Funds δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν πρόταση αν δεν το επιλέξουν.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης
Η αίτηση για την Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά, στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών.

 

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι συμμετέχοντες πιστωτές δύνανται να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Αν η πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη και της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών , υπογράφεται μεταξύ των συναινούντων πιστωτών και του οφειλέτη, η σύμβαση αναδιάρθωσης.

 

Από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων του οφειλέτη.

Επιτυχίες Πελατών μας στον Εξωδικαστικό

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος