Υπηρεσίες

Ανάπτυξη επιχείρησης

Για να αναπτύξετε περαιτέρω την επιχείρησή σας μπορείτε να την συγχωνεύσετε με υφιστάμενη εταιρεία Μια άλλη επιλογή, εάν σκέφτεστε τη διασυνοριακή επέκταση της επιχείρησής σας, είναι να συστήσετε μια Ευρωπαϊκή Εταιρεία, μια μορφή ανώνυμης εταιρείας που διέπεται από το δίκαιο της ΕΕ. Εάν θέλετε η επιχείρησής σας να αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο, μπορείτε να βελτιώσετε και να παρακολουθείτε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της εταιρείας σας μέσω του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) της ΕΕ.

Οργάνωση και προώθηση εξαγωγών

Η F – Exelixis λειτουργεί ως τμήμα εξαγωγών μιας επιχείρησης παράλληλα ή συμπληρωματικά χωρίς να αποτελεί πάγιο έξοδό της.

Τι Προσφέρουμε;

Προσδιορισμός Αγοράς Στόχου

 • Αποτελεί την εκκίνηση για την διαμόρφωση αποτελεσματικών συνεργασιών και επιτυγχάνεται μετά από ανάλυση της δυναμικής και του ανταγωνιστικού τοπίου της αγοράς.

Αναζήτηση πελατών

 • Αναζητούμε για λογαριασμό σας πελάτες στις αγορές – στόχο

Έλεγχος ανταγωνισμου

 • Βρίσκουμε ανταγωνιστικές εταιρίες ανά χώρα και συγκρίνουμε τιμές.

Παροχή Δευτερογενών στοιχείων ερευνών αγοράς από:

 • Επιμελητήρια
 • Δημόσιους Οργανισμούς
 • Sites
 • Επιχειρηματικούς Συνδέσμους

Οργάνωσης επιχειρήσεων

 

Η εκτενής εμπειρία και τεχνογνωσία μας, μας επιτρέπει να εντοπίζουμε γρήγορα τους βασικούς τομείς βελτίωσης και να αναπτύσσουμε βέλτιστες ροές εργασίας και μοντέλα για τη μεγιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Η εμπειρία μας στο σχεδιασμό νέων λειτουργικών μοντέλων, δομών και συστημάτων μέτρησης απόδοσης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, μας παρέχει τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας στην επίτευξη αποτελεσμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους, όπως αυτές διαμορφώνονται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Μελέτες επιδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

 

Ενδεικτικά προγράμματα που διαχειριζόμαστε είναι τα εξής:

 • Αναπτυξιακός νόμος
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ για υφιστάμενες επιχειρήσεις
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ για υπό σύσταση επιχειρήσεις
 • Επιδοτούμενα δάνεια ΤΕΠΙΧ
 • Προγράμματα Αγροτικής ανάπτυξης
 • Τοπικά προγράμματα Leader
 • Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως Interreg ,Horizon 2020

Τα στελέχη της εταιρεία μας έχουν μεγάλη εμπειρία στην σύνταξη των μελετών για τα επιδοτούμενα προγράμματα και στην υλοποίηση τους από το 2004.

Έρευνα αγοράς και προώθηση προϊόντων

 

Αναλύοντας την σημερινή κατάσταση της επιχείρησης και της αγοράς στην οποία ενεργεί, το Marketing Plan συνδυάζει ένα σύνολο ενεργειών για το πώς η επιχείρηση θα φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα και θα αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από τα προϊόντα/υπηρεσίες που προσφέρει.

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στερούνται κάποιου σχεδίου marketing παρόλο που έχει σαφή επίδραση στην απόδοση της επιχείρησης και την κερδοφορία της. Προσδιορίζει τις αγορές στις οποίες απευθύνονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες με αποτέλεσμα να προβάλλονται πιο αποτελεσματικά, δηλαδή στους κατάλληλους ανθρώπους την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο τρόπο.

Προγράμματα Επιχειρηματικότητας στην Αγροτική Ανάπτυξη

 

Ενδεικτικά προγράμματα που διαχειριζόμαστε είναι τα εξής:

 • Αναπτυξιακός νόμος
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ για υφιστάμενες επιχειρήσεις
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ για υπό σύσταση επιχειρήσεις
 • Επιδοτούμενα δάνεια ΤΕΠΙΧ
 • Προγράμματα Αγροτικής ανάπτυξης
 • Τοπικά προγράμματα Leader
 • Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως Interreg ,Horizon 2020

Τα στελέχη της εταιρεία μας έχουν μεγάλη εμπειρία στην σύνταξη των μελετών για τα επιδοτούμενα προγράμματα και στην υλοποίηση τους από το 2004.