Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Πρόγραμμα Επιδότησης – Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ (3 Δράδεις)

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027
Προϋπολογισμού 300.000.000 Ευρώ.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ είναι μια επιδότηση για επιχειρήσεις, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους.

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δράση 1 (Καθεστώς De Minimis)
18.000 - 30.000 €
 • 50% - 60%*
 • Από 23/02/2023 και μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού
 • 3
 • Εξοπλισμός
 • Λογισμικό
 • Υπηρεσίες

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δράση 2 (Καθεστώς ΓΑΚ)
50.000 € - 650.000 €
 • 10% - 50%
 • Από 23/02/2023 και μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού
 • 5
 • Εξοπλισμός
 • Λογισμικό
 • Υπηρεσίες

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Δράση 3 (Καθεστώτα De Minimis ή ΓΑΚ)
έως 1.200.000 €
 • De Minimis: 50% - 60%* ΓΑΚ: 25% - 50%
 • Από 23/02/2023 και μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού
 • 9
 • Εξοπλισμός
 • Λογισμικό
 • Υπηρεσίες

Περίοδος υποβολής

από 23/2/2023 (έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού)
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ).​

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», είτε μόνο στη «Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», είτε μόνο στη «Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ».

Η επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αίτηση και σε μια εκ των άλλων δύο δράσεων (Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ και Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ) μόνο στην περίπτωση που έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την αποπληρωμή της εγκεκριμένης αίτησης χρηματοδότησης στη παρούσα Πρόσκληση.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ.