Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων (Τουριστικών) Μικρομεσαίων Επιχείρήσεων (2 Δράσεις)

ΝΕΟ

Πρόγραμμα Επιδότησης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχείρήσεων &  Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

(2 Δράσεις)

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027
Συνολικός Προϋπολογισμός 350.000.000 Ευρώ.

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Δράσης.

O επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Χρηματοδοτείται το 45% έως 60% των επιλέξιμων δαπανών.

Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού αλλα και σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές το ποσοστό επιδότησης μπορεί να αυξηθεί.

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Δράση 1 (Καθεστώς De Minimis)
160.000.000 €
 • 45% - 60%
 • Από την δημοσίευση μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού
 • Κτιριακά
 • Εξοπλισμός
 • Λογισμικό
 • Υπηρεσίες

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Δράση 2 (Καθεστώς De Minimis)
190.000.000 €
 • 45% - 60%
 • Από την δημοσίευση μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού
 • Κτιριακά
 • Εξοπλισμός
 • Λογισμικό
 • Υπηρεσίες

Περίοδος υποβολής

Από την δημοσίευση μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ).

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων», είτε μόνο στη «Δράση 2 – Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ.

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ