Ανάπτυξη επιχειρήσεων στο εξωτερικό

Ανάπτυξη επιχείρησης

Για να αναπτύξετε περαιτέρω την επιχείρησή σας μπορείτε να την συγχωνεύσετε με υφιστάμενη εταιρεία Μια άλλη επιλογή, εάν σκέφτεστε τη διασυνοριακή επέκταση της επιχείρησής σας, είναι να συστήσετε μια Ευρωπαϊκή Εταιρεία, μια μορφή ανώνυμης εταιρείας που διέπεται από το δίκαιο της ΕΕ. Εάν θέλετε η επιχείρησής σας να αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο, μπορείτε να βελτιώσετε και να παρακολουθείτε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της εταιρείας σας μέσω του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) της ΕΕ.

Σύσταση ευρωπαϊκής εταιρείας (SE)

Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να την επεκτείνετε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο δημιουργίας ευρωπαϊκής εταιρείας. Η ευρωπαϊκή εταιρεία – γνωστή και ως SE (Societas Europea στα λατινικά) – είναι μια μορφή ανώνυμης εταιρείας που σας δίνει τη δυνατότητα να ασκείτε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες με βάση ένα ενιαίο σύνολο κανόνων.

Η σύσταση ευρωπαϊκής εταιρείας έχει πολλά πλεονεκτήματα:

 • απλούστερη άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ: μπορείτε να αναδιοργανώσετε τις δραστηριότητές σας υπό ενιαίο ευρωπαϊκό σήμα και να ασκείτε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα χωρίς να πρέπει να συστήσετε δίκτυο θυγατρικών εταιρειών·
 • μεγαλύτερη κινητικότητα στην ενιαία αγορά. Για παράδειγμα, μπορείτε να μεταφέρετε την καταστατική σας έδρα σε άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς να είναι αναγκαία η λύση της εταιρείας·
 • δημιουργία πλαισίου για τη συμμετοχή του προσωπικού,που είναι εγκατεστημένο σε περισσότερες από μία χώρες, στη διαχείριση της επιχείρησής σας·
 • εάν είστε ιδιοκτήτης ευρωπαϊκής εταιρείας, μπορείτε να δημιουργήσετε μία ή περισσότερες θυγατρικές οι οποίες είναι επίσης ευρωπαϊκές εταιρείες.

Απαιτήσεις για τη σύσταση ευρωπαϊκής εταιρείας

Για να συστήσετε ευρωπαϊκή εταιρεία, πρέπει να πληροίτε όλες τις παρακάτω απαιτήσεις:

 1. η καταστατική σας έδρα και τα κεντρικά σας γραφεία πρέπει να βρίσκονται στην ίδια χώρα της ΕΕ·
 2. οφείλετε να έχετε παρουσία σε άλλες χώρες της ΕΕ (θυγατρικές ή υποκαταστήματα), ή όλες οι συμμετέχουσες εταιρείες πρέπει να διέπονται από τη νομοθεσία τουλάχιστον δύο διαφορετικών χωρών της ΕΕ·
 3. πρέπει να διαθέτετε ελάχιστο εγγεγραμμένο κεφάλαιο ύψους 120.000 ευρώ·
 4. εσείς και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στην εταιρεία σας έχετε συμφωνήσει σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στα όργανα της εταιρείας και για τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και θα ζητείται η γνώμη τους.

Οι απαιτήσεις ενδέχεται να διαφέρουν από τη μια χώρα στην άλλη. Ορισμένες χώρες μπορεί να έχουν υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, ενώ άλλες να απαιτούν τα κεντρικά γραφεία και η καταστατική έδρα να βρίσκονται στην ίδια διεύθυνση. Ελέγξτε αν η χώρα σας έχει πρόσθετες απαιτήσεις

Πώς να συστήσετε μια ευρωπαϊκή εταιρεία

Υπάρχουν τέσσερις τρόποι σύστασης μιας ευρωπαϊκής εταιρείας, ανάλογα με την κατάστασή σας:

Τρόπος σύστασηςΤύπος εταιρείαςΑπαιτήσεις
Συγχώνευση (για τη σύσταση ευρωπαϊκής εταιρείας)Ανώνυμες εταιρείεςΤουλάχιστον δύο εταιρείες από διαφορετικές χώρες της ΕΕ
Δημιουργία ευρωπαϊκής εταιρείας χαρτοφυλακίουΑνώνυμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Τουλάχιστον δύο εταιρείες από διαφορετικές χώρες της ΕΕ

ή

οι συμμετέχουσες εταιρείες να είχαν θυγατρική εταιρεία ή υποκατάστημα σε άλλη χώρα της ΕΕ για τουλάχιστον 2 χρόνια

Δημιουργία ευρωπαϊκής θυγατρικής εταιρείαςΕταιρείες, επιχειρήσεις ή άλλες νομικές οντότητες

Τουλάχιστον 2 οντότητες από διαφορετικές χώρες της ΕΕ

ή

οι συμμετέχουσες οντότητες να είχαν θυγατρική εταιρεία ή υποκατάστημα σε άλλη χώρα της ΕΕ για τουλάχιστον 2 χρόνια

ΜετατροπήΑνώνυμη εταιρείαΜια εταιρεία που είχε θυγατρική εταιρεία σε άλλη χώρα της ΕΕ για τουλάχιστον 2 χρόνια

Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να συστήσετε ευρωπαϊκή εταιρεία (βλ. παραπάνω πίνακα), θα πρέπει να προσκομίσετε διαφορετικά έγγραφα. Μπορείτε να ενημερωθείτε για το τι χρειάζεται από την αρμόδια αρχή της χώρας σας.

Η αρμόδια αρχή της χώρας σας πρέπει να ενημερώσει την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων ότι έχετε ζητήσει εγγραφή της εταιρείας εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση των απαιτούμενων εγγράφων. Θα πρέπει να κοινοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία:

 • επωνυμία της ευρωπαϊκής εταιρείας σας
 • αριθμός, ημερομηνία και τόπος εγγραφής της εταιρείας
 • ημερομηνία, τόπος και τίτλος της δημοσίευσης όπου δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία για την ευρωπαϊκή εταιρεία σας στη χώρα σας
 • καταστατική έδρα της ευρωπαϊκής εταιρείας σας
 • τομέας δραστηριότητάς της

Τα λεπτομερή στοιχεία σας θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μετά την εγγραφή της ευρωπαϊκής εταιρείας σας, θυμηθείτε να προσθέσετε τη συντομογραφία SE πριν ή μετά την επωνυμία της εταιρείας.

Μεταφορά της καταστατικής έδρας σε άλλη χώρα της ΕΕ

Μπορείτε να μεταφέρετε την καταστατική έδρα της ευρωπαϊκής εταιρείας σας σε άλλη χώρα της ΕΕ – χωρίς να πρέπει να τη διαλύσετε – εφόσον δεν έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες για τη λύση, την εκκαθάριση ή την αφερεγγυότητα της εν λόγω εταιρείας. Οφείλετε να κοινοποιήσετε δημοσίως δύο μήνες νωρίτερα την απόφασή σας να μεταφέρετε την καταστατική έδρα της εταιρείας και οι μέτοχοι της εταιρείας πρέπει να εγκρίνουν αυτή την απόφαση. Προτού δώσουν την έγκρισή τους, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εξασφαλίσουν ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διατυπώσεις, μεταξύ άλλων η προστασία των συμφερόντων των πιστωτών και των κατόχων άλλων δικαιωμάτων.

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, οι αρμόδιες εθνικές αρχές ενδέχεται να αντιταχθούν στη μεταφορά κατά τη δίμηνη περίοδο κοινοποίησης για λόγους δημόσιου συμφέροντος. Στις χώρες αυτές συμπεριλαμβάνονται το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Δανία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Λετονία, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Λογιστικοί κανόνες

Θα πρέπει να ακολουθήσετε τους λογιστικούς κανόνες για τις ανώνυμες εταιρείες που ισχύουν στη χώρα της ΕΕ όπου είναι εγγεγραμμένη η εταιρεία σας.

Εάν η ευρωπαϊκή εταιρεία σας είναι:

 • πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή
 • ασφαλιστική επιχείρηση

θα πρέπει να ακολουθήσετε τους λογιστικούς κανόνες γι΄αυτούς τους τύπους επιχειρήσεων.

Λύση, εκκαθάριση, αφερεγγυότητα και παύση πληρωμών

Όσον αφορά τη λύση, την εκκαθάριση, την αφερεγγυότητα και την παύση πληρωμών, η ευρωπαϊκή εταιρεία σας πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες της ευρωπαϊκής χώρας όπου είναι εγγεγραμμένη η εταιρεία σας.

Κανόνες που ισχύουν για τις ευρωπαϊκές εταιρείες σε κάθε χώρα

Γενικά, οι ίδιοι κανόνες της ΕΕ για τις ευρωπαϊκές εταιρείες ισχύουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, ανάλογα με τη χώρα στην οποία είναι εγγεγραμμένη η ευρωπαϊκή εταιρεία σας, μπορεί να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες για ορισμένα θέματα. Για παράδειγμα, οι κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν τις αρχές με τις οποίες πρέπει να συνεργάζεστε ή τις ρυθμίσεις που πρέπει να ακολουθείτε σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων.

Δείτε ποιοι συγκεκριμένοι κανόνες ισχύουν για τις ευρωπαϊκές εταιρείες στη χώρα σας:

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος