Προγράμματα Επιχειρηματικότητας στην Αγροτική Ανάπτυξη

Προγράμματα Επιχειρηματικότητας στην Αγροτική Ανάπτυξη

Ενδεικτικά προγράμματα που διαχειριζόμαστε είναι τα εξής:

  • Αναπτυξιακός νόμος
  • Προγράμματα ΕΣΠΑ για υφιστάμενες επιχειρήσεις
  • Προγράμματα ΕΣΠΑ για υπό σύσταση επιχειρήσεις
  • Επιδοτούμενα δάνεια ΤΕΠΙΧ
  • Προγράμματα Αγροτικής ανάπτυξης
  • Τοπικά προγράμματα Leader
  • Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως Interreg ,Horizon 2020

Τα στελέχη της εταιρεία μας έχουν μεγάλη εμπειρία στην σύνταξη των μελετών για τα επιδοτούμενα προγράμματα και στην υλοποίηση τους από το 2004.

Όραμα
«Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου.»
Στόχοι
Δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου αγροδιατροφικού συστήματος

Προαγωγή της αειφορίας του αγροδιατροφικού συστήματος και των αγροτικών περιοχών

Δημιουργία βιώσιμων και πολυλειτουργικών αγροτικών περιοχών

Οι οποίοι επιτυγχάνονται κυρίως με:
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος, καθώς και της αλυσίδας αξίας των εγχώριων αγροτικών προϊόντων

την αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου και την ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας

την προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, καθώς και το μετριασμό και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

την παροχή βασικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο

τη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης και την ενίσχυση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές.

Μέτρα
Στο ΠΑΑ 2014-2020 έχει διατηρηθεί η γνωστή παλέτα μέτρων, όπως Σχέδια βελτίωσης, Μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων, Νέοι αγρότες, Υποδομές για την ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας, Γεωργο-περιβαλλοντικές ενισχύσεις, Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.Εισάγονται, ωστόσο, και σημαντικά νέα στοιχεία, όπως:
Δράσεις συνεργασίας με διευρυμένο πεδίο δυνατότητας μεταξύ διαφορετικών φορέων του χώρου της αγροτικής ανάπτυξης. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η σύσταση Επιχειρησιακών Ομάδων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Παραγωγικότητα και Βιωσιμότητα της Γεωργίας, με σκοπό τη σύνδεση γεωργικής έρευνας και πράξης.

Μια σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων η Ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων, οι Ενισχύσεις εκκίνησης επιχειρήσεων εκτός γεωργικού τομέα στις αγροτικές περιοχές, οι Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών, η Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών.

Το γεγονός ότι η προσέγγιση LEADER για την τοπική ανάπτυξη αποκτά, πέραν από τον πολυτομεακό, και πολυταμειακό χαρακτήρα και συνιστά τις «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων».

Η πρόβλεψη ευρείας αποκεντρωμένης υλοποίησης συγκεκριμένων μέτρων και δράσεων.

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 αποτελεί το βασικότερο αναπτυξιακό εργαλείο υλοποίησης μιας σειράς μέτρων πολιτικής για τον αγροτικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές της χώρας, που στοχεύουν στην ανάταξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και τον αναπροσανατολισμό του παραγωγικού και αναπτυξιακού προτύπου.
Όραμα του ΠΑΑ 2014-2020 αποτελεί η «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου». O σχεδιασμός του αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάδειξη του πολυλειτουργικού χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών.

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2015. Η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για την Ελλάδα κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε €4,7 δις περίπου, τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου €6 δις δημόσια δαπάνη.

Οι στρατηγικοί στόχοι του ΠΑΑ εξειδικεύονται σε πέντε βασικές επιχειρησιακές προτεραιότητες, οι οποίες είναι:

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & της παραγωγικότητας του πρωτογενούς τομέα.
Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
Η ενίσχυση της αξίας αλυσίδας των εγχώριων αγροτικών προϊόντων.
Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, η αντιμετώπιση και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Η ενίσχυση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές.
Δείτε αναλυτικά τα Μέτρα και τα Υπομέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείριση και εφαρμογή τους στον πίνακα ΜΕΤΡΑ ΥΠΟΜΕΤΡΑ ΠΑΑ/ΕΦΔ

Δείτε το Ενημερωτικό έντυπο για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος