επιδοτήσεις

Νέες επιδοτήσεις – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Νέες Επιδοτήσεις για την στήριξη των ανέργων, των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές και των επιχειρήσεων που στοχεύουν στην ψηφιακή τους αναβάθμιση.

Νέες επιδοτήσεις – προγράμματα επιχορήγησης ενεργά

Επιχορήγηση έως και 18.000€

Καλύπτει λειτουργικές δαπάνες υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές.
Συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη 26.000.000 ευρώ.
Ημερομηνίες προγράμματος : 13-05-2022 12.00 έως 31-08-2022 15.00 .

Ωφελούμενοι της Δράσης:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι και την 31.12.2021.
 • Πρέπει να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2021 ποσοστού τουλάχιστον 10% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.
 • Ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, πρέπει λειτουργούν νομίμως και δραστηριοποιούνται στις πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές.

Επιλέξιμες Περιοχές:

 • Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, (Νομός Ευβοίας)
 • Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού (Νομός Ευβοίας)
 • Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου στον Δήμο Μινώα-Πεδιάδος (Νομός Ηρακλείου) • Δημοτικό Διαμέρισμα Δαμασίου στον Δήμο Τυρνάβου (Νομός Λάρισας)
 • Δημοτικό Διαμέρισμα Μεσοχωρίου στον Δήμο Ελασσόνας (Νομός Λάρισας)
επιδοτήσεις

ΟΑΕΔ Πρόγραμμα 2ης  επιχειρηματικής ευκαιρίας

Με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή οικονομία θα δίνεται επιδότηση έως 36.000€ για την έναρξη επιχείρησης.
Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 48.000.000 ευρώ.
Ημερομηνίες προγράμματος: 09-03-2022 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με 3μηνη δέσμευση και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 € (για ατομική επιχείρηση) έως 24.000 € (για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους). Μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα φτάσει έως 36.000 €, κατόπιν αίτησης.

Ωφελούμενοι της Δράσης:

 • Είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι που έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα στο διάστημα 1/1/2012 – 31/12/2021.
 • Δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας
 • Δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από 01/01/2022 έως τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης.
 • Έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά 10 € για τουλάχιστον 1 έτος ή την έχουν ρυθμίσει και είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (Β’ κύκλος)

Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή 2021) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ.

Ημερομηνίες προγράμματος : 22-06-2022 12.00 έως 31-10-2022 15.00

Ωφελούμενοι της Δράσης:

 • Να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate Greece.
 • Η δραστηριότητα της επιχείρησης να είναι συμβατή με τομέα της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 και να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ είτε ως κύριας δραστηριότητας, είτε ως δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 • Να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Να έχουν κάνει έναρξη έως την 31.12.2021.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/ εμπορικού χαρακτήρα: ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα την Ελληνική Επικράτεια ή κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα.
 • Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν με Απόφαση του Α’ Κύκλου, μπορούν να ενισχυθούν αθροιστικά και από τις δύο Προσκλήσεις με μέγιστο συνολικό ποσό  100.000 ευρώ.

3 οι Νέες επιδοτήσεις ψηφιακής αναβάθμισης

Ψηφιακός Μετασχηματισμός :

Η νέα επιδότηση  “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” είναι μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, με σκοπό να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ύψος των 442.440.000ευρώ.

Η Δράση περιλαμβάνει τα ακόλουθα 3 υπό-προγράμματα:

I ) «Ψηφιακά Εργαλεία MME»

Θα παρέχει επιταγές (vouchers) έως 18.000€ που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Με σκοπό :

 • Να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • Να αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • Να ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • Να αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

II ) «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Θα παρέχει ενισχύσεις, υπό τη μορφή επιχορήγησης, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών:

 • Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων),
 • Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών.
 • Συμπληρωματικές δραστηριότητες Εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

III ) «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων συναλλαγών:

 • Αντικατάσταση POS
 • Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει.
 • Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ.
 • Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών.

Για να μάθετε αν δικαιούστε και εσείς να συμπεριληφθείτε σε κάποιο από τα προαναφερόμενα προγράμματα επικοινωνήστε άμεσα με την F-Exelixis πατώντας εδώ.

Κοινοποιηστε