νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Έγκριση έχει λάβει το νέο πρόγραμμα για την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών που έχει ως στόχο την αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, μέσω παροχής κινήτρων στις επιχειρήσεις τού ιδιωτικού τομέα.

Συγκεκριμένα, με την έκδοση της ΚΥΑ θεσπίζεται η κρατική επιχορήγηση του 40% των ασφαλιστικών εισφορών (δηλαδή τόσο των εργοδοτικών, όσο και των εργατικών) για 12 μήνες όσων μισθωτών μετατραπούν οι συμβάσεις από μερικής σε πλήρους απασχόλησης.

Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών?

Βασικές προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα για την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών:

 • πρέπει οι εταιρίες που επιθυμούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση, έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2022 να απασχολούσαν μισθωτούς, με σύμβαση μερικής απασχόλησης, σε ποσοστό άνω  του 50% του συνόλου των μισθωτών εργαζομένων τους.
 • κατά την ένταξή τους, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή να έχουν ρυθμίσει τυχόν οφειλές τους προς το Δημόσιο, το ΕΦΚΑ, το ΤΕΚΑ και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης και η ρύθμιση να τηρείται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών

Τι επιδοτείται?

Για κάθε σύμβαση μερικής απασχόλησης που μετατρέπεται σε πλήρη, επιδοτούνται σε ποσοστό 40% εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, καθώς και αυτές που αναλογούν στα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας. Η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό διαρκεί για χρονικό διάστημα ενός έτους που αρχίζει από την ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης εργασίας. Υπολογίζονται δε επί των μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ: Πρόγραμμα “Σπίτι μου”: Επιδότηση στεγαστικού δανείου για νέους

Ποιοι είναι οι όροι του προγράμματος?

 • Κατά τη διάρκεια ένταξης στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις πρέπει να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για ένα έτος από την ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης εργασίας. 

Αυτό σημαίνει: πως η επιχείρηση η οποία θα ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για μετατροπές συμβάσεων από τις 9 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και τη λήξη του του προγράμματος θα πρέπει να κρατήσει κατά μέσο όρο το ίδιο πλήθος εργαζομένων, δηλαδή ακόμη και αν απολύσει κάποιον ή κάποιους (πχ 10) εργαζομένους θα πρέπει να προσλάβει άλλους 10. Στο μέσο όρο αυτό δεν λαμβάνονται υπόψιν όσων λήγει η σύμβασή τους ή συνταξιοδοτούνται.

 • Οι από μετατροπή συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης δεν μπορούν να καταγγελθούν από τις επιχειρήσεις, πριν από την πάροδο ενός έτους από τη μετατροπή τους, εκτός και εάν οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο.
 • Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης, δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των από μετατροπή συμβάσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, εκτός εάν είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους που απασχολούνται με τις συμβάσεις αυτές. Δεν επιτρέπεται επίσης η μετατροπή των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης.

Πότε λήγει η περίοδος των αιτήσεων?

Οι αιτήσεις για την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών μπορούν να υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ποια είναι η διαδικασία αίτησης?

Αναφορικά με τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα, προβλέπεται ότι:

1. Η κάθε επιδότηση ασφαλιστικών εισφορώνυποβάλλει για κάθε έναν εργαζόμενο ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο, με τίτλο: «αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εργοδοτών ένταξης στο πρόγραμμα μετατροπής συμβάσεων εργασίας μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης του άρθρου 9 του ν. 4997/2022 του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», με την οποία δηλώνει τα εξής:

 • τα στοιχεία της επιχείρησης,
 • τα στοιχεία του εργαζομένου που επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμα,
 • ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη και θα παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος επιδότησης ή έχει ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές του προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και η ρύθμιση θα τηρείται,
 • ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών,
 • ότι η διάρκεια της μετατρεπόμενης σύμβασης θα είναι τουλάχιστον ενός έτους και δεν θα καταγγελθεί, από πριν την πάροδο ενός έτους από τη μετατροπή και δεν θα μεταβληθούν οι όροι της, εκτός αν είναι ευνοϊκότεροι για τον εργαζόμενο.

2. Οι επιχειρήσεις, μαζί με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, αναρτούν αποδεικτικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

3. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση και οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα που αφορούν στον εργαζόμενο, ελέγχονται και διασταυρώνονται από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

4. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποδεικτικό για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους.

5. Μετά την έγκριση της αίτησης και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξής τους, απαιτείται:

 • Οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση αποδοχής ένταξης σε ειδικό έντυπο, με τίτλο: «αίτηση-υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ένταξης στο πρόγραμμα μετατροπής συμβάσεων εργασίας μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης του άρθρου 9 του ν. 4997/2022 του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr.
 • Οι επιχειρήσεις το αργότερο εντός 15 ημερών από την υποβολή και έγκριση της αίτησής τους, να υποβάλουν το έντυπο Ε4: «τροποποιητικός αποδοχών» ως προς τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών.6. Με την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων το αργότερο έως και την 15η ημέρα από την υποβολή της αίτησης, διασταυρώνεται και ελέγχεται η τήρηση των προϋποθέσεων. Εφόσον διαπιστώνεται η πλήρωση αυτών, εγκρίνεται οριστικά η υπαγωγή του εργαζομένου στο πρόγραμμα.

7. Τέλος, σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που από τους ελέγχους συναχθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης, η επιχείρηση εκπίπτει από το πρόγραμμα, δηλαδή χάνει την επιδότηση και της καταλογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές που καλύφθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό, προσαυξημένες κατά 100%.

Κοινοποιηστε