πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων του Δήμου Λαρισαίων

Πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων του Δήμου Λαρισαίων

Ξεκινάει σήμερα το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων του Δήμου Λαρισαίων το οποίο θα ενισχύει επενδύσεις που θα υλοποιήσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εντός της περιοχής ΣΒΑΑ, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

Ποιος είναι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των επενδύσεων?

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου είναι από 5.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ.

Ποιο είναι το ύψος της ενίσχυσης?

Η ένταση της ενίσχυσης στο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων του Δήμου Λαρισαίων θα είναι στο 65% για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ)  407/2013 (DE MINIMIS).

Ποια θα είναι η διάρκεια υλοποίησης των έργων?

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 5 μήνες από την Ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης στο πρόγραμμα ενίσχυσης, ενώ ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας ορίζεται η  Ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (7-3-2023).

Πώς θα γίνει η αξιολόγηση των αιτήσεων?

Η διαδικασία αξιολόγησης που θα εφαρμοσθεί είναι η «συγκριτική» μεταξύ όλων των προτάσεων που θα υποβληθούν, και τα κριτήρια θα είναι τα εξής:

 • η επιλεξιμότητα και πληρότητα της επένδυσης,
 • η συμβατότητα με τη ΣΒΑΑ του Δήμου Λαρισαίων,
 • η υιοθέτηση τουλάχιστον τριών εκ των τεσσάρων τεθέντων αξόνων του επενδυτικού σχεδίου (Πράσινες Επενδύσεις, Τεχνολογικές Επενδύσεις, Επενδύσεις στην ήπια Κινητικότητα, Επενδύσεις στην Προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ),
 • ο υφιστάμενος αριθμός απασχολουμένων και
 • η οργανωτική διάρθρωση της υφιστάμενης επιχείρησης.

Ποια είναι η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων?

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων του Δήμου Λαρισαίων ξεκινάει σήμερα 27/03/2023 ώρα 12:00 και λήγει στις 26/04/2023 ώρα 14:00.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ: Aνείσπρακτα ενοίκια: Πώς θα αποφύγετε τη φορολόγηση

Ποιες περιοχές εντάσσονται στην ενίσχυση?

Θα ενισχυθούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της περιοχής που οριοθετούν οι οδοί: 

Γεωργιάδου, Αεροδρομίου, Σάκη Καράγιωργα, Λεωφόρος Καραμανλή, Βοιωτίας, Μυριβήλη, Σαπφούς, Μαρτάλη, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ηπείρου, Ανθίμου Γαζή, Φαρμακίδου,  Κενταύρων.

Περιλαμβάνονται επιχειρήσεις εντός  της περιοχής και εκατέρωθεν των παραπάνω οδών.

πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων του Δήμου Λαρισαίων

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων του Δήμου Λαρισαίων?

 • υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί και αποκτήσει Κ.Α.Δ. κυρίας δραστηριότητας έως και την 31/5/2022,
 • να έχουν επιλέξιμο Κ.Α.Δ.,
 • εντάσσονται όλες οι νομικές μορφές,
 • να δραστηριοποιούνται νομίμως σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο εντός της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Δήμου Λαρισαίων (έδρα ή υποκατάστημα)

Ποια επενδυτικά σχέδια θα ενισχυθούν?

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια  στους εξής τομείς:

 • του τουρισμού,
 • της εστίασης,
 • του πολιτισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας (ΠΔΒ),
 • του περιβάλλοντος,
 • της ενέργειας και των υβριδικών τεχνολογιών και
 • των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Τι πρέπει να αφορούν τα επενδυτικά σχέδια?

Τα επενδυτικά σχέδια για το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων του Δήμου Λαρισαίων θα έχουν σαν στόχο να υιοθετήσουν και ενσωματώσουν το όραμα της ΣΒΑΑ και λειτουργούν με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ιστορία και τον πολιτισμό της Λάρισας, στην κοινωνική προστασία και το αίσθημα της αλληλεγγύης.

Με γνώμονα αυτό, οι επενδύσεις θα πρέπει να αφορούν πράσινες και τεχνολογικές επενδύσεις και επενδύσεις στην ήπια Κινητικότητα και στην Προσβασιμότητα των ΑμΕΑ.

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια με τον σκοπό  και τις δραστηριότητες της εκάστοτε επιχείρησης.

Ποιες επιχειρήσεις δεν εντάσσονται?

-οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή το δικαίωμα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού,

-μεγάλες επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις,

-Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις,

– Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

Που θα υποβάλλονται οι αιτήσεις?

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης για το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων του Δήμου Λαρισαίων που θα συνοδεύεται από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Κοινοποιηστε