Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων νέο Πρόγραμμα Επιδότησης συνολικού προϋπολογισμού 40.000.000 €, με ποσοστό ενίσχυσης ανά μέγεθος επιχείρησης, ανά κατηγορία περιφερειών και ανά κατηγορία επιλέξιμων δαπανών από 20% έως 55% για επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 400.000 € έως 3.000.000 €. Η νέα Δράση αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση, είτε διαφορετική.

Σκοπός της δράσης είναι η επιχειρηματική αξιοποίηση του περιβάλλοντος ως εργαλείου προσέλκυσης εγχώριων και ξένων επενδύσεων και γενικότερα η έμπρακτη εφαρμογή των κανόνων της Κυκλικής Οικονομίας και ο περιορισμός της διάθεσης των εν δυνάμει ανακτήσιμων αποβλήτων. Ειδικότερα επιδιώκεται:

 • ο προσανατολισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της διαχείρισης/εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και η κάλυψη της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις (υποδομών και εξοπλισμού) που προβαίνουν σε ορθολογικές πρακτικές εργασιών ανακύκλωσης στα πλαίσια αξιοποίησης οικονομικά ανακυκλώσιμων υλικών,
 • η προώθηση και ενσωμάτωση υψηλής τεχνογνωσίας και τεχνολογίας (π.χ. Key Enabling Technologies) στον παραγωγικό ιστό της χώρας,
 • η ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά και
 • η ενίσχυση της παραγωγής εξαγώγιμων προϊόντων και υπηρεσιών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 400.000 € – 3.000.000 €.
 • Το 65% του συνολικού προϋπολογισμού της Δράσης κατανέμεται σε Υφιστάμενες Επιχειρήσεις και το 35% σε Νέες.
 • Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται ανά μέγεθος επιχείρησης, ανά κατηγορία περιφερειών και ανά κατηγορία επιλέξιμων δαπανών από 20% έως 55%.
 • Ο Χρόνος Υλοποίησης των Επενδυτικών Σχεδίων είναι μέχρι δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Υφιστάμενες και Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ως εξής:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 • Νέες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), οι οποίες δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί πριν την 20/07/2020.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης, είναι οι ακόλουθες:

 • Να μην εκκρεμεί εξόφληση ή ρύθμιση τυχόν επιβληθέντων τελεσίδικων διοικητικών κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις, σύμφωνα με το Ν.4014/2011, Άρθρο 21, παρ.4, ως ισχύει.
 • Να μην είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 (18) του Καν. ΕΕ 651/2014.
 • Να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης, έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να υποβάλλει ανά Α.Φ.Μ. μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης στην παρούσα δράση.
 • Να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια.
 • Να έχει την ιδιότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης, δηλ. λιγότερες από 250 ΕΜΕ (ισοδύναμα ατόμων πλήρους απασχόλησης) και ο ετήσιος κύκλος εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. € ή/και το σύνολο του ενεργητικού να μην υπερβαίνει τα 43 εκατ. €.
 • Να δεσμευτεί ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να μην έχει προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση και να δεσμεύεται ότι δεν θα το πράξει εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου.
 • Να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
  Σημειώνεται, ότι η ανωτέρω οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να καλυφθεί είτε μέσω ιδίων πόρων, είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης/στήριξης.
 • Να διαθέτει τα κατάλληλα αδειοδοτικά έγγραφα για την κύρια δραστηριότητα στην οποία δραστηριοποιείται. Αν ο ΚΑΔ επένδυσης αφορά την δευτερεύουσα δραστηριότητα, τότε απαιτείται να προσκομιστεί άδεια και για την δευτερεύουσα.
 • Να διαθέτει τις κατά περίπτωση – απαιτούμενες εν ισχύ περιβαλλοντικές άδειες ή τις υποβληθείσες στον αρμόδιο φορέα αιτήσεις ανανέωσης αυτών, για την κύρια ή τις δευτερεύουσες δραστηριότητες στις οποίες δραστηριοποιείται.
 • Να διαθέτει τη βεβαίωση χρήσεων γης για τη δραστηριότητα της ενισχυόμενης επένδυσης, εφόσον απαιτείται, ή τη σχετική άδεια εγκατάστασης αν έχει εκδοθεί.
 • Στην περίπτωση όπου το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε ΚΑΔ, στον οποίο δεν έχει δραστηριοποιηθεί η εταιρεία, η επιχείρηση υποχρεούται στην προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης με την οποία θα δηλώνεται ότι θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου με την ολοκλήρωση του έργου να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.
 • Η διάθεση αποβλήτων ως μοναδική ενέργεια (εργασίες διάθεσης D του παραρτήματος Ι του Ν.4042/2012) δεν καθιστά επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο. Η κατηγορία ενέργειας επεξεργασίας και ανάκτησης θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένα στο επενδυτικό σχέδιο. Ειδικότερα, τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία πρέπει να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση, είτε άλλες χρήσεις.

Από τη δράση αποκλείονται:

 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.
 • Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).
 • Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:
  • της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,
  • στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,
  • στον τομέα του χάλυβα,
  • στον τομέα του άνθρακα,
  • στον ναυπηγικό τομέα,
  • στον τομέα των συνθετικών ινών,
  • στον τομέα των μεταφορών και στη συναφή υποδομή και
  • στην παραγωγή, διανομή και τις υποδομές ενέργειας.
dapanes

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης κι έπειτα.
 • Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που υποβληθούν τέτοιες δαπάνες προς πιστοποίηση τότε το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο.
 • Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, εφόσον δεν υπερβαίνει την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
 • Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε σχεδίου, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους οχτώ (8) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
 • Ένα επενδυτικό σχέδιο δεν θα παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν :
  • το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού σε συνδυασμό με το οικονομικό αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση, είναι μικρότερο του 50% του αρχικώς εγκεκριμένου και σε κάθε περίπτωση κάτω του ελάχιστου αποδεκτού ορίου των 400.000€.
  • δεν περιλαμβάνεται η κατηγορία ενέργειας επεξεργασίας και ανάκτησης στο υλοποιηθέν επενδυτικό σχέδιο.
 • Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία έτη μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 07/09/2020 και ώρα 17.00 και λήξης η 06/11/2020 και ώρα 17.00.
Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να ξεκινήσουμε τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Κοινοποιηστε