«ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»: Ξεκινάει αρχές Μαρτίου

Η Δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000€,  στοχεύει στην  αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.«ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»: Ξεκινάει αρχές Μαρτίου

Η κάθε επιμέρους Δράση του προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» καλύπτει διαφορετικού ύψους επενδυτικά σχέδια:

Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001 € έως και 1.000.000 € (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΚΑΚ).

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 € έως και 200.000 € (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013 (De minimis).

*Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ » είτε μόνο στη «Δράση 2– «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ: Νέα επιδότηση για Φωτοβολταϊκά και Ηλιακούς Θερμοσίφωνες

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες στο πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»;

Ενδεικτικά οι δαπάνες που έχουν οριστεί ως επιλέξιμες του προγράμματος είναι ως τώρα οι ακόλουθες:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος,
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες),
 • Εξοπλισμός (GREEN)*
  • Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας
  • Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
  • Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών,
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding,
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας,
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις,
 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* Υποχρεωτικά ηλεκτρικά,
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ ),
 • Τεχνικές Μελέτες και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες,
 • Έμμεσες δαπάνες.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής;

1. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

2. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

3. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

4. Να έχουν δυο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

5. Να λειτουργούν νόμιμα.

6. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

7. Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.

8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.

9. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ στον οποίο στηρίζεται το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλέξουν υποχρεωτικά κατά την υποβολήτης αίτησης χρηματοδότησης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis).

Κοινοποιηστε