Επιδοτήσεις επενδύσεων

ΕΩΣ 85% ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Επιδοτήσεις επενδύσεων στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών θα ξεκινήσουν από το Ταμείο Ανάκαμψης στις 29 Σεπτέμβρη. Μετά και την έναρξη του προγράμματος ΕΣΠΑ LEADER Αλιείας & Θάλασσας, έρχεται άλλη μια δράση για την ενίσχυση επενδύσεων.

Ποιος θα είναι ο σκοπός του προγράμματος?

Οι επιδοτήσεις έρχονται να ενισχύσουν επενδύσεις της Ελληνικής υδατοκαλλιέργειας για εκσυγχρονισμό της παραγωγής, μείωση του κόστους, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, δημιουργία νέων προϊόντων και προώθησή τους στις αγορές.

Ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός της Δράσης για τις Επιδοτήσεις επενδύσεων?

Η Δράση «Ενίσχυση Υδατοκαλλιεργειών» θα έχει προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 34,4 εκατ. Ευρώ και εκτιμάται ότι θα προσελκύσει υπερδιπλάσιες επενδύσεις σ’ όλη την επικράτεια.

Επιδοτήσεις επενδύσεων

Ποια επενδυτικά σχέδια θα επιδοτηθούν?

Στη δράση μπορούν να ενταχθούν επενδυτικά σχέδια ύψους 250.000 – 2 εκατ. ευρώ από πολύ μικρές – μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: LEADER Αλιείας & Θάλασσας Θεσσαλονίκης | 2022

Ποιο θα είναι το ύψος της επιδότησης?

Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται έως 50% και μέχρι 1 εκατ. ευρώ κατ’ έτος ανά δικαιούχο. Μπορούν όμως οι δυνητικοί δικαιούχοι να αιτηθούν ποσοστό επιδότησης μικρότερο του 50% ώστε το επενδυτικό τους σχέδιο να αξιολογηθεί κατά προτεραιότητα.

Παράλληλα, το ύψος της επιδότησης μπορεί να ανέλθει στο 85% εφ’ όσον το επενδυτικό σχέδιο πληροί όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

 • εξυπηρετεί συλλογικό συμφέρον,
 • έχει συλλογικό δικαιούχο και
 • έχει καινοτόμα χαρακτηριστικά, κατά περίπτωση, σε τοπικό επίπεδο.

Ποιες άλλες επενδύσεις θα τύχουν ψηλότερης επιδότησης?

Σε κάποιες περιπτώσεις οι επιδοτήσεις επενδύσεων θα διαμορφώνονται διαφορετικά. Συγκεκριμένα:

 • 85% στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά,
 • 60% εφ’ όσον  υλοποιούνται από οργανώσεις αλιέων ή άλλους συλλογικούς δικαιούχους,
 • 75% εφ’ όσον υλοποιούνται από οργάνωση παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή διακλαδικών οργανώσεων.
 • 100% εφ’ όσον δικαιούχοι είναι φορείς δημοσίου δικαίου.

Σε ποιους τομείς θα είναι επιλέξιμες οι επενδύσεις?

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης του Ταμείου Ανάκαμψης, επιλέξιμες είναι οι επενδύσεις στους εξής τομείς:

 • Αύξηση-εκσυγχρονισμός της παραγωγής, η οποία θα προωθήσει επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων και υποδομών για νερό και γη.
 • Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η οποία θα υποστηρίξει επενδύσεις σε εξοπλισμό που μειώνει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και αυξάνει την ενεργειακή απόδοση των επίγειων εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας.
 • Μείωση του κόστους παραγωγής, που θα ενισχύσει τη λειτουργία των οργανωμένων ζωνών υδατοκαλλιέργειας, θα εκπονήσει ένα ειδικό πρόγραμμα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων παραγωγής ιχθυοτροφιών και τη μείωση του κόστους αναπαραγωγής / καλλιέργειας / εκμετάλλευσης.
 • Ενίσχυση της διαφοροποίησης του τελικού προϊόντος, το οποίο θα εισαγάγει δραστηριότητες και δράσεις για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την επέκταση της ποικιλίας και την εμφάνιση νέων τελικών προϊόντων.
 • Ενίσχυση της προώθησης, η οποία θα ενισχύσει την επωνυμία της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και την επέκταση της έρευνας αγοράς, και δράσεων προώθησης με στόχο τον εντοπισμό νέων πιθανών αγορών-στόχους.
 • Έρευνα και καινοτομία, η οποία θα στοχεύει στη βελτίωση των υφιστάμενων μεθόδων εκτροφής και διαδικασιών παραγωγής, καθώς και στην ανάπτυξη νέων μεθόδων και τεχνολογιών αναπαραγωγής σε νέους τομείς.
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας, η οποία θα διαμορφώσει στοχευμένες δράσεις και θα αναπτύξει εξειδικευμένες εμπορικές, προωθητικές και επιχειρηματικές στρατηγικές.
 • Τράπεζα γενετικού υλικού για απειλούμενα είδη και εμπορικά είδη ψαριών γλυκού νερού, η οποία θα αναπτύξει τεχνολογίες προκειμένου να αποκαταστήσει τους πληθυσμούς σε φυσιολογικά επίπεδα, χρησιμοποιώντας κρυοσυντηρημένο σπέρμα στην τεχνητή αναπαραγωγή (οι συγκεκριμένες επενδύσεις αφορούν μόνο φορείς του Δημοσίου).

Ποια άλλη προϋπόθεση πρέπει να πληροί το επενδυτικό σχέδιο?

 • Για να ενταχθεί ένα επενδυτικό σχέδιο στη δράση, εκτός από την ωριμότητα και τη βιωσιμότητά του, θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία από τις εξής επενδύσεις:
 • Σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με τα ελάχιστα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο.
 • Σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
 • Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων, όπως ισχύει για κάθε κατηγορία οχημάτων.
 • Σε ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ από ηλιακή ενέργεια.
 • Σε υποδομές που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της βιοποικιλότητας.
 • Σε υποδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.
 • Επιπρόσθετα, θα πρέπει να περιλαμβάνει επενδύσεις στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή/και σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων και διαδικασιών, όπως σύγχρονα συστήματα τηλε-ελέγχου και καταγραφής/παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας.

Κοινοποιηστε