Επιδότηση Επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων – Έως 8.397€

Περιγραφή προγράμματος

Η επιχορήγηση αφορά το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος (ΙΚΑ) του ωφελούμενου/εργαζομένου και αφορά επιδότηση στην επιχείρηση για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων μικτών αποδοχών, των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδομάτων αδείας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε μείωση προσωπικού (μείωση είναι η απόλυση – η οικιοθελής αποχώρηση δεν θεωρείται μείωση) κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η επιχορήγηση ανέρχεται από 50% έως 75% με ανώτερο ποσό υπολογισμού (μισθού και εισφορών). Τα ποσά της επιδότησης διαμορφώνονται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει ο κάθε ωφελούμενος – άνεργος ως εξής:

 

  • 467 € μηνιαία / 5.598 € ετήσια για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών
  • 560 € μηνιαία / 6.718 € ετήσια για ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
  • 606 € μηνιαία / 7.277 € ετήσια για μακροχρόνια ανέργους 30 ετών και άνω
  • 653 € μηνιαία / 7.837 € ετήσια για μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω
  • 700 € μηνιαία / 8.397 € ετήσια για άνεργες γυναίκες 30 ετών και άνω

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι, προτού την πρόσληψή τους θα πρέπει:

  • Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης (γίνεται τηλεφωνικά/ηλεκτρονικά).
  • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.
  • Να είναι ηλικίας 30 ετών και άνω, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 31ο έτος και άνω κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

Δεν μπορούν να υποδειχθούν από την υπηρεσία και άρα να προσληφθούν από την επιχείρηση, άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την ημερομηνία που θα υποδειχθούν από τον ΟΑΕΔ είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση αυτή.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται από τον ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης.

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ Ή ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ.

Για να υποβληθεί η αίτηση, θα πρέπει να προηγηθεί η εγγραφή της επιχείρησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ως επιχείρηση, όχι οι κωδικοί που μπορεί να έχει κάποιος ως πρόσωπο), αλλά και στο ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων), για την έδρα ή το υποκατάστημα (αν υπάρχει) που θα απασχοληθεί ο άνεργος που θα προσληφθεί.

2) ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
Μετά την υποβολή της αιτήσεως, η επιχείρηση ενημερώνεται για τους ανέργους που πληρούν τα προσόντα και εξέφρασαν ενδιαφέρον για τη θέση. Η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να δεχθεί κάθε άνεργο που θα υποδειχθεί, απλά αν απορρίψει κάποιον θα πρέπει να περιμένει την επόμενη υπόδειξη.

3) ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.
Εφόσον η επιχείρηση προσλάβει κάποιον εργαζόμενο που θα υποδειχθεί, ξεκινάει κανονικά η διαδικασία της απασχόλησης του εργαζομένου και η επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλλει με δικούς της πόρους τη μισθοδοσία και τις εισφορές που αναλογούν στον εργαζόμενο, καθώς και κάθε άλλη παροχή.

4) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.
Μετά την πάροδο του κάθε διμήνου απασχόλησης του εργαζομένου, η επιχείρηση υποβάλλει μέσω του ΠΣΚΕ αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης η οποία κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία του εργαζομένου που θα προσλάβει (βλέπε πίνακα).

Η διαδικασία γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.
Ακολουθείται η ίδια διαδικασία για κάθε δίμηνο μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος στους 12 μήνες.

Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 και ώρα 15:00 ή μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων.

Μην χάνετε χρόνο και ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας!