«Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία»

Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη Δράση «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

Η δράση ενισχύει υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της θέσης τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Το ελάχιστο επιχορηγούμενο ποσό ορίζεται στις 15.000€ με μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 300.000€ και ποσοστό ενίσχυσης 65%.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 4.500.000€, εκ των οποίων 1.000.000€ αντιστοιχεί σε επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν την επένδυση τους σε περιοχές Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ), αξιοποίησης των λιμνών Δυτικής Μακεδονίας.

Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται από 15/06/2020 έως και 30/09/2020 και ώρα 14:00.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων δεν δύναται να υπερβεί τους 24 μήνες.

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών, έχουν συσταθεί πριν την 01/01/2018, διαθέτουν δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και διαθέτουν, μέχρι την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης, τουλάχιστον ένα επιλέξιμο ΚΑΔ.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

  • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
  • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν – κατά προτεραιότητα – στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στους τομείς Περιφερειακού Ενδιαφέροντος που περιγράφονται στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Δυτικής Μακεδονίας και ενδεικτικά αναφέρονται οι τομείς:

  • Αγροδιατροφή (Μεταποίηση –αγροτικών προϊόντων/Τρόφιμα, ποτά)
  • Γούνα – δερμάτινα προϊόντα
  • Περιβάλλον (Ενέργεια – Μεταλλικές κατασκευές)

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η Παρασκευή12/06/2020.

Κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου με δημόσια χρηματοδότηση προϋπολογισμού από την επιχείρηση δυνητικό δικαιούχο, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
1.Μηχανολογικός, Εργαστηριακός εξοπλισμός & εξοπλισμός Ποιοτικού Ελέγχου50%
2.Εξοπλισμός ΤΠΕ & Λογισμικό30%
3.Ενέργειες Σχεδιασμού και Πιστοποίησης προϊόντων – Ενέργειες Ποιότητας/Πιστοποίησης Διαχειριστικών Συστημάτων60%
4.Πνευματική Ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά Τεχνογνωσίας50%
5.Συσκευασία – Ετικέτα – Branding40%
6.Ενέργειες Προβολής & Επικοινωνίας σε αγορές στόχους80%
7.Ενέργειες Τεχνικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης20% έως και 20.000€
8.Μισθολογικό Κόστος Νέου Προσωπικού20%
30.000€ και μέχρι δύο (2) ΕΜΕ

Σημαντικές Πληροφορίες

  • Δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
  • Δεν δύναται να υποβληθούν παραπάνω από μία αίτηση υπαγωγής ανά ΑΦΜ.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να ξεκινήσουμε τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310566767, e-mail: [email protected]

Κοινοποιηστε