Ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορωνοϊό της Περιφέρειας Κρήτης

Ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ.

Δημόσια Χρηματοδότηση: από 3.000€ έως 40.000€ που θα δοθούν με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους για το 2021

Η Δημόσια Χρηματοδότηση θα ισούται με το 50% των εξόδων του έτους 2019. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές – Βιολογικές δραστηριότητες)
 • τα Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

Επιχειρήσεις με έξοδα μικρότερα των 6.000€ δεν μπορούν να συμμετέχουν στη Δράση, ενώ επιχειρήσεις με έξοδα μεγαλύτερα των 80.000€ επιχορηγούνται με μέγιστο ποσό 40.000€.

Βασικά Στάδια

 1. Υποβολές Αιτήσεων: Από 13/10/2020 και ώρα 8:00 έως 30/10/2020 και ώρα 15:00
 2. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: Έως 31/12/2020
 3. Υποβολή Αιτήματος Καταβολής Ενίσχυσης: Από 01/01/2021 Έως 31/03/2021 (κατ’ επιλογή των δικαιούχων). Το αίτημα ικανοποιείται με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Παράδειγμα: Εάν η επιχείρηση υποβάλει αίτημα καταβολής ενίσχυσης τον 02/2021, για να ικανοποιηθεί θα πρέπει ο αριθμός εργαζομένων του 01/2021 να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του αριθμού εργαζομένων του 01/2020.
 4. Ανάλωση του Κεφαλαίου Κίνησης εντός του 2021, στις κατηγορίες εξόδων που αναφέρονται παραπάνω. Εάν από το Ε3 του 2021 προκύψει μικρότερη ανάλωση, η διαφορά θα επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων:

 1. Να δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Περιφέρεια Κρήτης
 2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 4. Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής Επιχείρησης (λιγότερες από 50 ΕΜΕ ή/και ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ενεργητικού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ).
 5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.
 6. Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019.
 7. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε, Ατομική, Ν.Ε.Π.Α., Κοιν.Σ.Επ., Συνεταιρισμός, Δικηγορική Εταιρία.
 8. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).
 9. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 10. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η δικαιούχος επιχείρηση (σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης) από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, δεν δύναται να υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ.

Από τη Δράση αποκλείονται:

 • οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι εξωχώριες εταιρείες, τα Ν.Π.Δ.Δ. οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

Κριτήρια Αξιολόγησης

 • Μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) έτους 2019
 • Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων 2019 / Κύκλος Εργασιών 2019
 • Μείωση Κύκλου Εργασιών Απριλίου – Ιουνίου 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019

√ Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική.
√ Δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής (βάση εισαγωγής) και η βάση ένταξης θα διαμορφώνεται βάσει του ισχύοντος διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Κοινοποιηστε