επιδοτήσεις

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Καθεστώτα Ενισχύσεων

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος διακρίνεται σε 8 καθεστώτα ενισχύσεων. Κάθε καθεστώς διαφέρει από τα υπόλοιπα ως προς τη στόχευση, τους δικαιούχους, τις ενισχυόμενες δαπάνες, τα είδη και τα ποσοστά των ενισχύσεων καθώς και τη διαδικασία εφαρμογής. Τα καθεστώτα ενισχύσεων θα προκηρύσσονται με ξεχωριστή διαδικασία από την αρμόδια υπηρεσία.

1.   Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού
2.   Γενική Επιχειρηματικότητα
3.   Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ
4.   Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ
5.   Συνέργειες και δικτυώσεις
6.   Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – ταμεία συμμετοχών
7.   Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια – αλυσίδες αξίας
8.   Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

9. Nέο καθεστώς: Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

Δικαιούχοι

Δικαιούχους αποτελούν οι εξής μορφές: Ατομική επιχείρηση, Εμπορική εταιρία (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΙΚΕ), Συνεταιρισμός, Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ, Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες, Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.

Ύψος Επένδυσης

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις:

 • 50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ,
 • 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,
 • 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,
 • 500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις.

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης που δύναται να λάβει μία επιχείρηση ανέρχεται στα 5 εκατ. € ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, στα 10 εκατ. € για μεμονωμένη επιχείρηση και στα 20 εκατ. €συμπεριλαμβανομένων των συνεργαζόμενων ή/και συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Είδη Ενισχύσεων

Προβλέπονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
 • Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για επενδύσεις άνω των 20 εκ. ευρώ.
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών.

Ίδια Συμμετοχή

Η ίδια συμμετοχή μπορεί είτε να καλυφθεί από εξωτερική χρηματοδότηση ή από ίδια κεφάλαια ή συνδυασμό των δύο.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων για την εφαρμογή των καθεστώτων ενισχύσεων είναι οι ακόλουθες:

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων. Αθροιστικά, δε μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 60% για επενδυτικά σχέδια του τομέα του Τουρισμού, 70% για επενδύσεις στον τομέα Logistics και 80% για κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
 • Αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης υπό προϋποθέσεις
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας
 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων – εξαιρούνται οι κτηριακές εγκαταστάσεις.

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

 • Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Μισθολογικό Κόστος

Ενίσχυση μισθολογικού κόστους προβλέπεται σε περίπτωση καθαρής αύξησης του αριθμού των εργαζομένων (ΕΜΕ), σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Η πλήρωση των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται σε διατήρηση των θέσεων εργασίας για 3 έτη από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής της για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 5 έτη για τις Μεγάλες και Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Οι επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για την εφαρμογή των καθεστώτων ενισχύσεων είναι οι ακόλουθες:

 • Αμοιβές συμβούλων για νέες ΜΜΕ (έως του ποσού των 50.000€ και 5% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους).
 • Δαπάνες εκκίνησης για υπό ίδρυση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, έως 100.000€ (οι καινοτόμες έως 200.000€).
 • Δαπάνες Καινοτομίας για ΜΜΕ έως 100.000€.
 • Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία ΜΜΕ έως 20% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους).
 • Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας.
 • Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
 • Δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.
 • Δαπάνες για αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας από ΑΠΕ καθώς για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά έργα.
 • Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης – τηλεψύξης.

Ποσοστά Ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων με Αυξημένα κίνητρα

Οι ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων παρέχονται με βάση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

-σε επιχειρήσεις προκειμένου να ιδρύσουν μονάδες σε οργανωμένους υποδοχείς όπως: Β.Ι.Π.Ε., Επιχειρηματικά Πάρκα, Τεχνολογικά Πάρκα,

-σε αυτές, οι οποίες λειτουργούν σε Ειδικές περιοχές (ορεινές, παραμεθόριες, με μεγάλη πληθυσμιακή μείωση, νησιωτικές, κ.λπ.),

-σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιά με ιδιαίτερα αυξημένες μεταναστευτικές ροές

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΦΗΣ – ΕΠΙΔΟΣΗΣ

– εξωστρέφεια: αύξηση 10% των εξαγωγών κατά μέσο όρο σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της τελευταίας 3ετίας,

-καινοτομία: δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης μεγαλύτερες του 10% των λειτουργικών δαπανών, σε διάστημα ενός έτους κατά την τελευταία 3ετία

-σε αυτές που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης,

-σε αυτές που παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους μεγαλύτερη του 10%, την τελευταία 3ετία

-σε συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΣΕ)

-σε επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας και Αγροδιατροφής,

-σε επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους.

Οι επιμέρους Οδηγοί των καθεστώτων είναι οι εξής:
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – Προκήρυξη καθεστώτος Ν.4399/2016 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ.
ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ – Προκήρυξη καθεστώτος Ν.4399/2016
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – Προκήρυξη καθεστώτος Ν.4399/2016
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ – Προκήρυξη καθεστώτος Ν.4399/2016
ΝΕΟ – ΚΑΘΕΣΤΩΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΩΝ – Προκήρυξη Kαθεστώτος

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Πλήρες Νομοθετικό πλαίσιο και Κανονιστικές Αποφάσεις – link

Υποστηρικτικό Υλικό – link

Κοινοποιηστε